Podstawowe obowiązki pracodawcy wynikające z Kodeksu Pracy

kodeks pracy

Zapewnienie bezpieczeństwa i odpowiedniej higieny pracy to podstawa obowiązująca pracodawcę. Zobowiązany jest on do szeregu czynności, które powinny pozwolić na dostosowanie miejsca pracy. Warto pamiętać, że obowiązki należące do pracodawcy, są regulowane prawnie. 

Obowiązki pracodawcy uregulowane przez Kodeks Pracy 

Kodeks Pracy to nic innego jak dokument regulujący prawa i obowiązki objęte stosunkiem pracy. Zgodnie z art.1 „Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców”. Obie strony są zobowiązane do przestrzegania tych zasad, jednak to po stronie pracodawcy w dużej mierze zależy zachowanie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Przede wszystkim na podstawie działu czwartego Kodeksu pracy, do obowiązków pracodawcy należy: 

 • informowanie pracowników o ich obowiązkach i uprawnieniach 
 • organizacja pracy 
 • przeciwdziałanie dyskryminacji 
 • prowadzenie systematycznych szkoleń BHP oraz szkoleń PPOŻ

 • zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy 
  • stosowanie obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracy 
  • prowadzenie dokumentacji 
  • przeciwdziałanie mobbingowi 
  • ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
  • terminowe i prawidłowe wypłacanie wynagrodzenia 
  • wyznaczenie pracowników do udzielania pierwszej pomocy i zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników 
  • zapewnienie łączności ze służbami zewnętrznymi 
  • w przypadku możliwości wystąpienia zagrożenia zdrowia lub życia, pracodawca zobowiązany jest do poinformowania o tym pracowników i podjęcia odpowiednich działań 

 • zapewnienie środków niezbędnych do udzielenia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji

Dodatkowo pracodawca powinien przekazać pracownikom informacje na temat pracowników wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, a także udzielania pierwszej pomocy. W Związku z tym istotne jest, aby zapewnić wszystkim pracownikom odpowiednie szkolenie. Inka BHP oferuje przeprowadzanie szkoleń PPOŻ w ramach szkolenia podstawowego. Jest to odpowiedni sposób zwiększenia bezpieczeństwa w firmie. 

Przestrzeganie zasad i obowiązków narzuconych przez Kodeks pracy to podstawa do zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniego miejsca dla pracowników. Wszystkie obowiązki zawarte są w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Pracodawcy, którzy nie przestrzegają kodeksu i nie stosują się do swoich obowiązków, podlegają karze grzywny lub nawet pozbawienia wolności.