W jakich celach wykonuje się inwentaryzacje dendrologiczne?

inwentaryzacja zieleni

Inwentaryzacja dendrologiczna bywa nazywana inwentaryzacją zieleni. Składa się z części opisowej, zestawienia tabelarycznego oraz graficznego przedstawienia przeprowadzonego spisu ilościowego i jakościowego drzew i krzewów. Badanie takie wykonuje się, by poznać różnorodność gatunkową, liczebność oraz stan fitosanitarny danego terenu. Warto, a czasem konieczne jest, posiadać taką wiedzę zarówno dla potrzeb administracyjnych jak i inwestycyjnych.

Potrzeby własne

W ramach zarządzania danym terenem dobrze jest poznać jego wartość – zarówno ekonomiczną, jak i przyrodniczą. Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej jest jednym z elementów takiego rozeznania. Dobrze wykonana analiza pozwoli stwierdzić, które fragmenty środowiska są szczególnie cenne, a co za tym idzie należy je zachować i pielęgnować. Inne mogą wymagać uporządkowania.

Zlecając inwentaryzację zieleni będziemy mogli świadomie zdecydować, jakie działania będą korzystne dla naszych roślin. Przykładowo usługi takie wykonuje pracownia projektowa Magdalena Loose z Gdańska. Usługa taka przyda się, aby zaplanować prace pielęgnacyjne, takie jak przycinanie gałęzi, podkrzesywanie roślin czy prześwietlenie drzewostanu. Prace określające zdrowotność roślin dobrze jest wykonywać w trakcie okresu wegetacyjnego. Dzięki temu można dokładnie określić ewentualne czynniki chorobotwórcze. Warto pamiętać, że poza inwentaryzacją potrzebne jest jeszcze przeprowadzenie ekspertyzy dendrologicznej. Pomoże to poznać dokładny stan zdrowotny roślin.

Dokumentacja bez wątpienia będzie użyteczna do przygotowania terenu pod nową inwestycję oraz planowania kolejnych etapów prowadzonych prac. Przykładowo jeżeli na terenie będzie znaczna ilość mocno ukorzenionych drzew trzeba by wynająć sprzęt i specjalistów do ich usunięcia.

Wymagania administracyjne

Wiele prac z roślinnością jest obarczonych prawnymi wymogami przygotowania określonej w przepisach dokumentacji na potrzeby organów administracyjnych. Przykładowo pozwolenia na budowę wiążą się ze znaczną ilością formalności. Przy wycince również konieczne jest uzyskanie zgody odpowiedniego organu. Swoje wymagania mają procedury dotyczące ochrony drzew pomnikowych czy uznania terenu jako obszar chroniony. Dokumenty będą potrzebne też przy staraniach o odszkodowanie za wycinkę.