Fundusze inwestycyjne – czym są?

Rodzaje funduszy inwestycyjnych

Według danych publikowanych przez największe firmy doradcze w kraju, już co dziesiąty Polak postanowił zainwestować swoje oszczędności. Rośnie zaufanie do instytucji finansowych, które zajmują się lokowaniem kapitału, dlatego to właśnie im przekazujemy najwięcej pieniędzy. Najczęściej robimy to przy pomocy właśnie funduszu inwestycyjnych. Czym one są?

Co to są fundusze inwestycyjne?

Ponad połowa Polaków deklaruje, że regularnie oszczędza zarobione pieniądze, a już ponad 11 procent decyduje się na inwestowanie swojego kapitału. Najczęściej robią to przy pomocy funduszy inwestycyjnych, czyli formy inwestowania zbiorowego, która polega na przeznaczaniu wybranej wielkości kapitału na zakup konkretnych instrumentów finansowych. Podstawowym zadaniem takiego funduszu jest pomnażanie powierzonych przez klienta środków.

W praktyce wygląda to tak, że jako klienci funduszu powierzamy swoje środki finansowe profesjonaliście, który nimi dysponuje. Odbywa się to przede wszystkim przez inwestowanie w różnego rodzaju instrumenty finansowe (akcje, obligacje) w naszym imieniu. To co konkretnie trafi do naszego portfela inwestycyjnego, zależy przede wszystkim od tego, jaką strategię inwestowania przyjęliśmy. Najczęściej mówi się o strategiach ryzykownej oraz bezpiecznej.

Rodzaje funduszy

Od tego, jaki rodzaj funduszu wybierzemy zależą potencjalne zyski, a także poziom ryzyka, na które narażone są zainwestowane środki. Informacja o przyjętej przez siebie polityce inwestycje, fundusz koniecznie musi umieścić w statusie. Jakie rodzaje funduszy może wyróżnić?

Najważniejszym kryterium, które jest przyjmowane przy podziale rodzajów funduszy jest sposób, w jaki fundusz lokuje kapitał. Wyróżniamy zatem:

Fundusze akcji – większość portfela stanowią akcje spółek giełdowych.

Fundusze stabilnego wzrostu – dominują instrumenty o dużym poziomie bezpieczeństwa. Najczęściej są to obligacje i bony skarbowe.

Fundusze agresywnego wzrostu – dominują akcje spółek, które można określić jako ryzykowne. Dominują zatem nowe spółki i spółki wzrostowe. Inwestor ma szanse na ogromny zysk, ale musi liczyć się z dużymi stratami.

Fundusze zrównoważone – kapitał klienta lokowany jest częściowo w akcje spółek giełdowych i oraz w bezpieczne obligacje.

Fundusze rynku pieniężnego – w portfelu znajdują się głównie krótkoterminowe papiery wierzycielskie. Ich termin spłaty obowiązuje najczęściej do roku.

Fundusze papierów dłużnych –inwestycja oparta jest na obligacjach i bonach skarbowych. Zwrot nie jest wysoki, ale i tak pozwala osiągać większe zyski niż lokaty bankowe.

Fundusze branżowe – fundusze lokujące kapitał w konkretnych branżach i sektorach. Rozwiązanie to jest dosyć ryzykowne, ponieważ zysk zależy od kondycji danego rynku.

Fundusze rynków zagranicznych – do portfela inwestora trafiają papiery wartościowe z całego świata.

Wybór odpowiedniego rodzaju funduszu inwestycyjnego jest jedną z najważniejszych decyzji, jaką musi podjąć potencjalny inwestor przed podjęciem współpracy. Konkretna strategia determinuje kolejne działania, których efektem mogą być zyski lub straty osiągane przez portfel inwestora.

Na wybór bardziej agresywnych funduszy inwestycyjnych powinny decydować się osoby posiadające określoną sumę pieniędzy, którą gotowe stracić. Są one szansą na spore zyski, ale obarczone jest to dużym ryzykiem. Inwestorzy, którym zależy bardziej na bezpiecznym i stabilnym zysku powinni wybierać mniej agresywne fundusze, które lokują kapitał w obligacjach oraz bonach skarbowych.