Klasy materiałów niebezpiecznych w transporcie i spedycji

spedycja

Przewóz materiałów określanych jako niebezpieczne powoduje ryzyko wystąpienia okoliczności, mających negatywny wpływ na środowisko bądź infrastrukturę. Aby zminimalizować zagrożenie pojawienia się nieodwracalnych lub wysoce szkodliwych skutków awarii, transport takich towarów podlega kontroli. Do tego niezbędne okazuje się właściwe skategoryzowanie materiałów niebezpiecznych. Na jakie klasy dzieli się je w transporcie i spedycji?

Jak przewozi się towary niebezpieczne?

Mianem towarów niebezpiecznych określa się ładunki, które mogą działać w sposób niszczący lub zagrażać osobom, mieniu i środowisku. Zalicza się do nich produkty występujące zarówno w stanie stałym, jak i ciekłym czy gazowym. Podczas ich transportu jest konieczne zapewnienie określonych warunków. Zasady regulujące sposób przewozu towarów niebezpiecznych znaleźć można w konwencji ADR. Jest ona regularnie aktualizowana i ma zmniejszać ryzyko występujące w czasie ich transportu.

Przepisy określają precyzyjnie, w jaki sposób należy poprawnie przewozić towary niebezpieczne. Opisują procedury dotyczące opakowania, klasyfikacji i oznakowania oraz wymagania odnośnie pojazdu. Firmy transportowe organizujące transport takich materiałów są zobowiązane do zapewnienia bezpieczeństwa na etapie załadunki, przewozu i rozładunku.

Klasy materiałów niebezpiecznych

Wszystkie towary niebezpieczne muszą zostać zaklasyfikowane do jednej z trzynastu klas. Podział przedstawia się następująco:

 • klasa 1 – materiały i przedmioty wybuchowe,
 • klasa 2 – gazy,
 • klasa 3 – materiały ciekłe zapalne,
 • klasa 4.1 – materiały stałe zapalne, samoreaktywne i materiały wybuchowe stałe odczulone,
 • klasa 4.2 – materiały samozapalne,
 • klasa 4.3 – materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne,
 • klasa 5.1 – materiały utleniające,
 • klasa 5.2 – nadtlenki organiczne,
 • klasa 6.1 – materiały trujące,
 • klasa 6.2 – materiały zakaźne,
 • klasa 7 – materiały promieniotwórcze,
 • klasa 8 – materiały żrące,
 • klasa 9 – różne materiały i przedmioty.

Przedstawiony podział jest wykorzystywany przez liczne firmy transportowe, takie jak np. Maximus, do poprawnego transportowania towarów niebezpiecznych.  Pracownicy zaangażowani w ich realizację są zobowiązani do legitymowania się uprawnieniami ADR oraz powinni mieć odpowiednie przeszkolenie.